Mynd i'r cynnwys

Cwestiynau Cyffredin

FAINT GALLAF EI FUDDSODDI?
Rheol allweddol yw bod gan bob Aelod un bleidlais, waeth faint o gyfranddaliadau y maent yn berchen arnynt. Gall buddsoddwyr brynu lleiafswm o £100, 1 cyfranddaliad am £100 y cyfranddaliad, hyd at uchafswm o £50,000 mewn lluosrifau o £100.

BETH FYDD YN DIGWYDD GYDA FY NGWYBODAETH BERSONOL?
Bydd pob aelod yn cael ei ychwanegu at gofrestr aelodau’r Gymdeithas, a fydd yn cynnwys eu henw a’u manylion cyswllt. Mae hyn yn ofynnol yng nghyfraith Cymdeithas i ganiatáu ar gyfer cyfathrebu â aelodau. Dim ond aelodau allweddol o’r pwyllgor rheoli fydd yn gwybod gwerth eich cyfranddaliadau.

PAM DYLWN I FUDDSODDI?
Bydd eich buddsoddiad ariannol yn ein helpu i godi arian hanfodol sydd ei angen i brynu Crymych Arms. Ond yn fwy na hynny, mae’r gymuned wasted wedi bod yn bwysig i’r dafarn, a thrwy fod yn aelod-gyfranddaliwr o Crymych Arms gallwch ein helpu i lunio dyfodol y dafarn i sicrhau ei bod bob amser yn gweithio er budd pobl leol, ac ymwelwyr.

YDW I’N GALLU HAWLIO GOSTYNGIAD TRETH AR FY BUDDSODDIAD?
Mae SITR (Rhyddhad Treth ar Fuddsoddiad Cymdeithasol) yn gynllun lle gall buddsoddiadau cymwys fod yn gymwys i gael gostyngiad treth o hyd at 30% o werth y buddsoddiad yn amodol ar gymeradwyaeth CThEM. Er hynny, bydd cyfleuster rhyddhad treth SITR yn dod i ben ar ôl 5 Ebrill 2023. Gall cyfranddaliadau a brynwyd ar neu cyn 5 Ebrill fod yn gymwys ar gyfer rhyddhad treth SITR yn amodol ar gymeradwyaeth CThEM. Mae hyn yn golygu y bydd buddsoddiad o £1,000, i bob pwrpas, ond yn costio £700 i’r buddsoddwr.

YDY HWN YN FUDDSODDIAD DA?
Rydym wedi cymryd gofal i gynhyrchu’r dogfennau hyn gyda chymorth cyngor arbenigol gan wahanol sefydliadau cymorth. Credwn yn seiliedig ar ein hymchwil y gall y busnes fod yn llwyddiant. Er hynny, gallech golli rhywfaint o’ch buddsoddiad neu’ch buddsoddiad cyfan ac os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch faint i’w fuddsoddi neu beidio, dylech ymgynghori â chynghorydd ariannol annibynnol.

YDW I’N ATEBOL AM UNRHYW DDYLEDION OS BYDD Y BUSNES YN METHU?
Gallech sefyll i golli rhywfaint o’ch buddsoddiad neu’r cyfan ohono, ond ni fydd aelodau’n atebol am unrhyw gostau y tu hwnt i werth eu cyfranddaliadau.

PWY FYDD YN GWNEUD PENDERFYNIADAU O DDYDD I DDYDD YNGHYLCH RHEDEG Y DAFARN?
Bydd rheolwr profiadol yn cael ei gyflogi i oruchwylio rhedeg y dafarn o ddydd i ddydd. Bydd y rheolwr yn gweithio gyda’r Is-bwyllgor i redeg y busnes. Prif bwyllgor CPD Crymych fydd Cyfarwyddwyr cyfreithiol y Gymdeithas (mae nifer o bobl yn eistedd ar y 2 bwyllgor i sicrhau datblygiad strategol ar y cyd).

BETH SY’N DIGWYDD I’R ELW A WNAED GAN Y GYMDEITHAS?
Bydd yr holl elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes.

BETH SY’N DIGWYDD OS YW’R GYMDEITHAS YN DIDDYMU?
Byddai holl asedau’r busnes yn cael eu gwerthu, a byddai elw’r gwerthiant (ar ôl setlo unrhyw ddyledion) yn cael ei rannu rhwng y cyfranddalwyr hyd at werth eu cyfranddaliadau. Byddai unrhyw werth gormodol yn cael ei drosglwyddo i fudiad cymunedol arall gyda nodau budd cymunedol tebyg. Gelwir hyn yn glo asedau ac mae i atal elw preifat os bydd y sefydliad yn diddymu. Pe bai gwerth yr ased yn is na’r cyfalaf cyfranddaliadau, byddai cyfranddalwyr yn derbyn llai yn ôl na’u buddsoddiad gwreiddiol.

PRYD Y GALLAF DYNNU FY NGHYFRANDDALIADAU YN ÔL?
Rhaid i arian a dynnir allan gael ei ariannu o wargedion neu gyfalaf newydd a godir gan aelodau. Bydd angen i chi roi o leiaf dri mis o rybudd o’ch dymuniad i dynnu’n ôl; fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad ydym yn rhagweld y byddwn yn gallu caniatáu unrhyw godiadau cyn blwyddyn 5. Pan fydd yn bosibl ystyried adbrynu cyfranddaliadau, bydd y Pwyllgor yn nodi meini prawf priodol a therfynau blynyddol. Mae’n bwysig deall y gallai’r Pwyllgor atal tynnu’n ôl yn dibynnu ar fuddiannau hirdymor y Gymdeithas, yr angen i gynnal cronfeydd wrth gefn digonol, a’r ymrwymiad i’r gymuned.

BETH SY’N DIGWYDD I FY NGHYFRANDDALIADAU OS BYDDAF YN MARW?
Bydd eich cyfranddaliadau yn rhan o’ch etifeddiaeth a gellir eu trosglwyddo fel rhan o’ch ewyllys. Gallwch enwebu ar eich ffurflen gais berson yr hoffech dderbyn eich cyfranddaliadau os byddwch yn marw. Gallwch hefyd ddewis rhoi eich cyfranddaliadau i’r Gymdeithas.

A FYDDAF YN DERBYN LLOG O FY NGHYFRANDDALIADAU?
Ar ôl cwblhau pedair blynedd lawn o fasnachu, ac os yw’r busnes yn rhedeg yn llwyddiannus a bod ganddo ddigon o warged, rydym yn gobeithio gallu talu llog blynyddol ar gyfranddaliadau aelodau o uchafswm o 3%. Bob blwyddyn bydd y Grŵp Llywio yn cyflwyno argymhelliad ynghylch taliadau llog ar gyfranddaliadau i’w gymeradwyo yng Nghyfarfod Blynyddol yr Aelodau.

GALL FY NGHYFRANDDALIADAU GYNNYDD MEWN GWERTH?
Na, ni all cyfranddaliadau cymunedol gynyddu mewn gwerth. Fodd bynnag, gall eu gwerth ostwng os bydd gwerth asedau’r gymdeithas yn gostwng.

YDW I’N GALLU WERTHU FY NGHYFRANDDALIADAU I RYWUN ARALL?
Na, nid yw cyfranddaliadau cymunedol yn drosglwyddadwy. Dim ond o’r Gymdeithas y gallwch dynnu eich cyfranddaliadau.

PA HAWLIAU SYDD GEN I FEL AELOD?
Mae Cymdeithasau Budd Cymunedol yn eiddo i’w haelodau ac yn cael eu rheoli ganddynt ar egwyddor ‘un aelod un bleidlais’. Mae hynny’n golygu waeth faint rydych chi’n ei fuddsoddi, bydd gennych chi’r un llais ag aelodau eraill. Byddwch yn gallu sefyll a phleidleisio yn etholiad y pwyllgor rheoli, a fydd yn gwneud penderfyniadau am redeg y Gymdeithas. Byddwch hefyd yn gallu pleidleisio ar unrhyw benderfyniadau mewn cyfarfodydd aelodau.

Os oes gennych gwestiynau o hyd, cysylltwch â ni.cy