Mynd i'r cynnwys

Amdanom Ni

Wedi bod yn eiddo i Bill a Meima Evans ac yn ei redeg ers blynyddoedd lawer, mae’r Tafarn Crymych Arms wedi bod ar werth ers cryn amser. Caeodd y dafarn ym mis Hydref 2021. Y pris a ofynnwyd am yr eiddo, fel y nodwyd ym manylion y gwerthwr tai, oedd £275,000.

Yn bryderus am ddyfodol y dafarn, a’r ffaith efallai na fydd byth yn agor eto, daeth rhai o aelodau’r clwb pêl-droed at ei gilydd yn ystod hydref 2022 i weld a ellid ffurfio cwmni cydweithredol i gofrestru’r clwb pêl-droed fel cwmni cydfuddiannol. a bod y clwb pêl-droed wedyn yn prynu’r dafarn, ac yn ei rhedeg fel tafarn gymunedol. Mae aelodau’r clwb pêl-droed yn ystod y misoedd diwethaf wedi bod yn archwilio’r posibiliadau o ffurfio cydweithfa, gan dynnu ysbrydoliaeth o fentrau tebyg eraill ledled Cymru.

Gyda chefnogaeth PLANED a Cwmpas (Canolfan Cydweithredol Cymru), cymeradwywyd cyfansoddiad a rheolau newydd CPD Crymych Ltd a’u llofnodi. Mae corff Cooperative UK wedi cymeradwyo’r papurau cofrestru i’r sefydliad ddod yn Gymdeithas Budd Cymunedol. Cyflwynwyd y papurau hyn i’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol a fydd yn rhoi rhif cofrestru cwmni yn fuan.

Ar 13 Rhagfyr 2022, daeth cynrychiolwyr o wahanol fudiadau a chymdeithasau lleol ynghyd i rannu syniadau a thrafod potensial y Tafarn Crymych Arms fel tafarn gymunedol. Cynhaliwyd y cyfarfod a oedd yn agored i’r cyhoedd yn Neuadd y Farchnad Crymych.

Dilynwyd hyn gan hyrwyddiad addewid a gynhyrchodd 108 o ymatebion, a chynhaliwyd nifer o sesiynau gyda’r nos hefyd i rannu gwybodaeth ac ateb ymholiadau am y fenter. Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn ystod y gweithgareddau ymgysylltu hyn yn dangos bod cefnogaeth sylweddol i’r fenter yn y gymuned leol.

Yn dilyn yr ymateb cadarnhaol, ffurfiodd CPD Crymych is-bwyllgor i symud ymlaen gan ganolbwyntio ar brynu’r dafarn. 

Mae’r Gymdeithas yn dymuno cau’r cynnig cyfranddaliad hwn cyn y dyddiad y bydd taliad yn ddyledus am gwblhau’r pryniant fel bod modd talu’r ganran fwyaf posibl o’r gost o brynu gan elw’r cynnig cyfranddaliadau, yn hytrach na gorfod dibynnu ar grantiau. Hefyd, mae llawer o’r cynigion grant sydd ar gael yn seiliedig ar senarios arian cyfatebol ac felly po fwyaf y gallwn ei godi drwy gynnig cyfranddaliadau, y mwyaf y byddwn yn debygol o allu ei godi drwy gymorth grant.

Mae rhedeg tafarn Crymych Arms fel tafarn gymunedol yn gyfle unigryw i’r ardal gael ffocws gwerthfawr i roi hwb i gymuned sydd eisoes yn weithgar a chroesawgar.

Os llwyddwn gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth i fwy nag ailagor tafarn y Crymych Arms yn unig. Gall rhedeg menter lwyddiannus rannu egni ac ysbryd cyd-greu’r dyfodol drwy’r gymuned gyfan. Gallai roi hwb i’n diwylliant a’n ffordd o fyw yn yr ardal wledig hon, ar adeg pan fo’i angen yn fwy nag erioed. Efallai y byddwn hyd yn oed yn ysbrydoli eraill i gymryd perchnogaeth o ddyfodol eu hasedau lleol.
Our team

Lo-fi ullamco do food truck laborum franzen, keffiyeh portland affogato excepteur.

Store Manager

jewellery artist

Production Manager

What Customers say

5/5
I love all reviews, they help me get in tune with the latest fashion trends and make me feel wonderful. Thanks Jane! Really enjoying your content!
Evelyn Thompson
5/5
I love all reviews, they help me get in tune with the latest fashion trends and make me feel wonderful. Thanks Jane! Really enjoying your content!
Tiffany Bryant
cy